Inhoudsopgave
Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van Elatec.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Ducksize . In deze algemene voorwaarden geeft Ducksize aan onder welk voorbehoud Ducksize de informatie op deze website aan je aanbiedt.

 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ducksize is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ducksize.

Prijzen 

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, zijn aan wijzigingen onderhevig, en zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order bij SARL Elatec in Frankrijk. Ducksize behoudt zich het recht voor om aanvraag van bestellingen zonder opgave van reden te weigeren. 

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden in Euro uitgedrukt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat Ducksize samen met SARL Frankrijk streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ducksize of SARL Elatec in Frankrijk te mogen claimen of te veronderstellen.

Informatie

Ducksize streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Ducksize daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ducksize maakt niet de afspraak en is niet aansprakelijk voor de levering van een product, service en garantie etc., voor alles wat op Elatec.nl aangeboden wordt. De daadwerkelijke afspraak moet gemaakt worden met met SARL Elatec in Frankrijk. Een voorbeeld van deze afspraak is een e-mail, met een door SARL Elatec ondertekende order, die toegestuurd wordt door SARL Elatec uit Frankrijk. 

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ducksize behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ducksize aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Elatec.nl op deze pagina.

Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van Elatec.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ducksize. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ducksize is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ducksize.

Geen garantie op juistheid 

Ducksize levert de inhoud van de webpagina in de huidige staat op experimentele basis en is bedoeld voor zakelijk gebruik. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen zoals SARL Elatec in Frankrijk deze aanbiedt. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ducksize of SARL Elatec in Frankrijk te mogen claimen of te veronderstellen.

Ducksize streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Ducksize aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van Elatec.nl op deze pagina.

Veiligheid, privacy en cookies

Op de website meten we onder andere hoe lang en hoe vaak pagina's bezocht worden, ofwel bezoekers-statistieken. Daarnaast gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld zodat jij jou winkelwagen ziet (en anderen niet). We maken echter geen gebruik van persoonsgegevens om de website aan te passen en zelfs je IP-adres wordt anoniem gemaakt. We willen (en kunnen) je dus ook niet persoonlijk benaderen aan de hand van je website bezoek. Als je zelf je gegevens invult op website en deze naar ons verstuurd, bijvoorbeeld een bestelling aanvraagt, dan kunnen we juist wel persoonlijk benaderen (volgens de gegevens die jij invult).  

Nadere informatie en vragen

Meer informatie kan je vinden bij de Kamer van Koophandel:

Ducksize

KVK 77249003

Link naar Inschrijving en vestigingsinformatie

 

 

Of neem via deze link contact op.